Sponsoren

Huishoudelijk regelement

Om te zorgen voor het goed functioneren van vv Staphorst is in dit Huishoudelijk Reglement "Alleen samen blijf je aan de Top" een aantal zaken opgenomen die van belang zijn. Ondanks de uitgebreidheid van de regels kan het bestuur van vv Staphorst onmogelijk alles vastleggen. Het bestuur is toch van mening dat op deze manier duidelijkheid onder de leden kan ontstaan. Over uitzonderingen en situaties die niet hieronder zijn verwoord is het laatste woord aan het bestuur.

Alcohol, roken en drugs
De Drank- en horeca Wet verplicht verenigingen die een kantine runnen waar alcoholische dranken worden verkocht een bestuursreglement vast te stellen. Het bestuursreglement bestaat uit huisregels die specifiek gelden voor de bezoekers, vrijwilligers en leden tijdens hun aanwezigheid op en rond het terrein van vv Staphorst. De volgende regels zijn van kracht:

1.     Aan jongeren beneden de 18 jaar mag geen alcohol worden verstrekt.
Door jongeren onder 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken worden genuttigd.


2.     Aan ouderen mag geen alcohol worden verstrekt wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.

3.    Er mogen geen zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken worden gebruikt op Sportpark Het Noorderslag.

4.     Alcohol gebruiken is alleen toegestaan in het clubgebouw of op het daarvoor bestemde terras. Het is verboden alcohol te nuttigen rond de velden en in het kleedwasgebouw.

5.     Er mag door eenieder geen alcohol worden genuttigd vooraf en tijdens het uitvoeren van hun functie.

6.     Voorkomen van rijden na het drinken van alcohol..

7.     Barvrijwilligers mogen beperkt alcohol drinken gedurende en vooraf aan de bardienst.

8.     Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan, mits de winnaar 18+ is. Het promoten van alcoholvrije dranken is wel toegestaan.

9.     Schenkverboden :
- Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
- Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen.
- Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
- Geen mensen toelaten die waarneembaar te veel hebben gedronken.

10.  In beide gebouwen geldt een rookverbod. Daarnaast geldt dit rookverbod tussen de beide gebouwen onder de overkapping. Tevens is het niet toegestaan dat er door de begeleiding van een team tijdens de training of wedstrijden gerookt wordt langs de velden.

11.  Personen die agressief gedrag vertonen c.q. onder invloed van alcohol/drugs verkeren, worden van het complex verwijderd.

Financiën
12.  Voor automatische betalingen (=incasso) komen de volgende zaken in aanmerking: contributie, donatie, kledingfonds en boetes. Voor andere bijdragen zal toestemming van het betreffende lid worden gevraagd.

13.  Het bestuur stelt de trainers, met wie een contract wordt gesloten, aan. De voorbereiding van de contracten voor de jeugdtrainers worden uitgevoerd door voetbalzaken. De voorbereiding van de contracten voor de senioren- en damestrainers worden uitgevoerd door de technische commissie.


14.  Bekeuringen ten behoeve van vervoer naar club gerelateerde acties zijn voor rekening van de betreffende chauffeur. Schade aan voertuigen/aanhangers en of privé-goederen zijn voor rekening van de betreffende gebruiker/chauffeur.

15.  Alle keepers krijgen van de vereniging één paar standaard keepershandschoenen per  seizoen.

16.  Voor het zoekraken van wedstrijdspullen worden boetes in rekening gebracht. Hiervoor zijn de volgende boetes ingesteld:
- wedstrijdbal Derby Star € 50,00

- trainingsbal € 25,00
(bij betaling ontvangt men een nieuwe bal).

- EHBO koffer/-tas € 20,00
- broekjes of shirts of leiders-/trainersjas,
paar voetbalkousen (zie kledingreglement) 33% van de cataloguswaarde nieuw
- trainingshesje, ballennetje, flesje of bidon € 5,00

17.  Contacten met eventuele sponsoren verlopen via de sponsorcommissie. Alle sponsorzaken betreffende kleding of andere voorzieningen, die door de sponsor worden aangeboden, dienen door de sponsorcommissie te worden behandeld in overleg met de kledingcommissie.

18.  Boetes opgelegd voor wedstrijdacties zijn voor eigen rekening. Dit geldt voor alle elftallen binnen de vereniging in alle situaties. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt

19.  Om te voorkomen dat onze vrijwilligers aansprakelijk kunnen worden gesteld omdat zij geen lid zijn van de KNVB heeft het bestuur besloten dat iedereen met een functie langs het veld lid dient te zijn van de KNVB. Om organisatorische en verzekeringstechnische redenen is er ook voor gekozen om de contributie te innen. Verder vindt het bestuur het belangrijk om de drempel voor onze vrijwilligers niet te hoog te maken en is tevens besloten dat voor alle vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen de mogelijkheid bestaat om per kwartaal het aan contributie betaalde bedrag via een declaratieformulier terug te vragen. De declaratieformulieren kunnen worden verkregen en ingeleverd via het verantwoordelijk bestuurslid.

20.  Alle mogelijke onkostendeclaraties dienen te worden beoordeeld en geaccordeerd door het verantwoordelijke bestuurslid en te worden ingediend via het daarvoor bestemde declaratieformulier. Declaraties van een half jaar na dato vervallen.

Clubgebouw / kantine
21.  De reguliere openingstijden van de kantine zijn dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 19.00 - 23.00 uur en op zaterdag van 8.00 - 19.30 uur of mogelijk aangepast aan het wedstrijdprogramma c.q. club gerelateerde activiteiten.

22.  Op zaterdag sluit de keuken regulier om 18.00 uur, de biertap om 18.30 uur en de kantine om 19.30 uur.

23.  Op wedstrijddagen is de kantine geopend vanaf één uur voor de wedstrijd, mits dit is overlegd met de kantinecommissie en de wedstrijdsecretaris.

24.  Bestuurs- en commissievergaderingen dienen bij het secretariaat te worden gemeld. Niet gereserveerd betekent dat de ruimte vrij beschikbaar is voor anderen.

25.  Afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.

26.  Tijdens een vergadering heeft het bestuur of de betreffende commissie recht op gratis koffie en twee consumpties. Deze 'vrije' consumpties dienen op het daarvoor bestemde formulier te worden aangetekend en door een bestuurslid te worden ondertekend.

27.  Er mogen geen sporttassen worden geplaatst die de vrije doorgang belemmeren in gangen en loopgebieden. De voetbaltassen dienen in het tassenrek buiten te worden geplaatst.

28.  Het is verboden om het clubgebouw op voetbalschoenen te betreden.

29.  Alle teams van vv Staphorst verzamelen zich bij uitwedstrijden bij de kantine, tenzij het team afspreekt dat de spelers zich op de plaats van de wedstrijd moeten melden.

Kleedkamers
30.  Leiders, trainers, spelers en ouders van de jeugdspelers zijn verantwoordelijk voor correct gebruik van de kleedkamers. Zij zullen voor, tijdens en na de trainingen en/of wedstrijden er op toe moeten zien dat er geen vernielingen plaatsvinden.

31.  De leiders en trainers dienen 30 minuten voor de wedstrijd en 20 minuten voor de training bij de jeugd in de kleedkamer te zijn. Na de wedstrijd of training dienen de leiders en trainers in de kleedkamer te blijven totdat de laatste speler is vertrokken.

32.  De leiders en trainers moeten erop toezien dat de kleedkamers in ordentelijke staat worden achtergelaten. De ploeg die het laatste gebruik maakt van een kleedkamer tijdens een training of wedstrijd is tevens verantwoordelijk dat de kleedkamer schoon wordt achter gelaten, tijdens wedstrijden geldt deze maatregel ook voor de kleedkamer van de tegenstander.

33.  Het bestuur moedigt sociale controle aan. Leden die incorrecte zaken zien gebeuren, kunnen dit te allen tijde kenbaar maken aan het bestuur c.q. bij de vertrouwenspersonen. Anonimiteit is gewaarborgd. Het bestuur kan toezichthoudende maatregelen nemen door bijvoorbeeld: verscherpt toezicht en controles.

34.  Vernielingen dienen binnen 24 uur te worden gemeld bij het bestuurslid accommodatie zaken, ongeacht het soort vernieling (moedwillig of per ongeluk). Eenieder dient het bestuur direct in kennis te stellen als één of meerdere personen zich schuldig maken aan vandalisme. Deze meldingsplicht geldt zowel voor uit- als thuiswedstrijden.

35.  Moedwillige vernielingen op het sportpark zijn voor eigen rekening van de betreffende dader(s). Afhankelijk van de aard van de vernielingen kan door de politie een proces-verbaal worden opgemaakt c.q. wordt door het bestuur aangifte gedaan. Daarnaast kan het bestuur, als de desbetreffende dader lid is van de vereniging, hem/haar schorsen voor een bepaalde tijd of hem/haar als lid royeren.

36.  Elftallen worden ingedeeld in een kleedkamer tijdens wedstrijd en training en dienen zich stipt te houden aan de kleedkamer indeling welke van kracht is.

Materiaal
37.  De spelers, trainers en leiders zijn samen verantwoordelijk voor de door de vereniging beschikbaar gestelde materialen. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de vanuit het kledingfonds en sponsor beschikbaar gestelde sportkleding. Bij vermissing en slecht onderhoud van kleding moet contact worden op genomen met de kledingcommissie.

Na (bestellingen) van kleding en materialen dienen geverifieerd te worden bij de desbetreffende commissie of hoofdbestuur. Daarnaast is het lenen van materiaal voor eigen risico.

38.  Een leider of trainer van een elftal moet in verband met het kledingfonds er dan ook op toezien dat er deugdelijk wordt gewassen binnen het elftal. Aan het eind van het seizoen neemt de kledingcommissie al het materiaal (tenues, sleutels, ballen, EHBO-koffers/tasjes, hesjes, etc.) van de teams in. De leiders zijn hiervoor het aanspreekpunt. Na inname kan de balans worden opgemaakt en gedurende de zomer zaken worden aangeschaft. Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt het materiaal door de kledingcommissie aan de betreffende leiders weer uitgereikt.


39.  Het is verboden dat commissieleden zelfstandig materiaalaankopen doen, waarvoor door het betreffende bestuurslid geen mondelinge of schriftelijke toestemming is gegeven. Bij onjuiste aanschaf kunnen alle kosten die hieruit voortvloeien op de betreffende persoon worden verhaald. De commissieleden vragen bij aankoop toestemming aan het verantwoordelijke bestuurslid.

40.  Bij kosten, investeringen of uitgaven tussen de € 500,-- en € 22.500,-- is fiat van het gehele bestuur nodig. Boven de € 22.500,-- wordt het voorstel voorgelegd aan de leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Training
41.  De gemeente kan de trainingsvelden afkeuren of tijdelijk buiten gebruik stellen, bijvoorbeeld tijdens de zomer/winterstop of onderhoudswerkzaamheden.

42.  Er mag alleen worden getraind op trainingsvelden en tijdstippen welke overeenkomen met het door de wedstrijdsecretariaat opgestelde schema.

43.  Indien een speler op zaterdag niet kan voetballen dient hij/zij zich uiterlijk de donderdagavond voorafgaande aan de speelzaterdag voor 19.00 uur af te melden bij de leiders van zijn of haar elftal.

44.  Indien een speler niet op de trainingsavond kan komen, dient hij/zij de trainer hiervan in kennis te stellen.

45.  Elke donderdagavond wordt door de seniorencommissie de eventuele spelerstekorten en/of -wisselingen besproken.

Velden (wedstrijd / training)
46.  Voor de bespeling van de velden is voor de wedstrijden het rooster dat wekelijks wordt vastgesteld door het wedstrijdsecretariaat bepalend.

47.  Voor de bespeling van de trainingsvelden is het trainingsrooster gemaakt voor aanvang van het seizoen door het wedstrijdsecretariaat bepalend.

48.  De trainings- en wedstrijdvelden mogen niet worden gebruikt voor oneigenlijke activiteiten buiten voetbal gerelateerd. Althans niet zonder overleg en toestemming door een bestuurslid.

49.  Buiten de openingstijden van het sportcomplex is het verboden te voetballen op de velden en het betreden van de clubgebouwen. Dit op grond van art. 461 Wetboek van Strafrecht. Als het een lid van de vereniging betreft, kan het bestuur de betreffende persoon voor bepaalde tijd schorsen.

50.  De accommodatie moet te allen tijde toegankelijk blijven voor hulpdiensten, rolstoelen, kinderwagens, etc.

51.  Fietsen moeten worden geparkeerd in de daar voor bestemde fietsenparkeerruimte.

52.  Bij afgelastingen en in de zomer/winterstop mag er niet op de velden worden getraind en/of gespeeld indien de conditie dit niet toelaat, dan wel zijn de velden gesloten.

53.  Na de laatste wedstrijd van de speeldag/-avond moet het desbetreffende team de doelen omhooghalen en afsluiten en de hoekvlaggen meenemen en opbergen in het ballenhok.

Wedstrijden
54.  De velden worden elke speeldag voor 8.00 uur gekeurd door de consul van de KNVB. Bij algemene afgelastingen van de velden zie www.vvstaphorst.nl, teletekst pag. 603 van de zenders Nederland 1, 2 of 3, twitter en facebook.

55. Men dient zich ten alle tijden te houden aan de regels van de KNVB

56.  Voor wedstrijden waaraan door de KNVB geen scheidsrechter is toegewezen wordt een scheidsrechter geregeld door de coördinator clubscheidsrechters.

57.  Oefenwedstrijden dienen tijdig bij het wedstrijdsecretariaat te worden aangevraagd door de leiders of trainers. Hierbij worden deze wedstrijden zoveel mogelijk op dezelfde trainingsavond gepland in verband met het open zijn van de kantine en kantinebezetting.

58.  Voor het verzetten van een wedstrijd moet de leider van het betreffende team contact op nemen met het wedstrijdsecretariaat.

59.  De leiders dienen het (digitale) wedstrijdformulier op de juiste wijze in te vullen, hiervoor dient men gebruik te maken van de ledenlijst (leiders, trainers en spelers) die door de vereniging ter beschikking is gesteld.

60.  Voor zowel de jeugd als de senioren is een infogids aanwezig voor de leiders en trainers. Hierin staat aangegeven wat er allemaal bij komt kijken om een wedstrijd goed te laten verlopen. Daarnaast staan er regels in wat een leider en trainer moet weten voor de goede gang van zaken.

Geldprijzen, kampioenschap en feest
61.  Een team dat een geldprijs (> € 100,-- en < € 500,--) heeft gewonnen bij een club gerelateerde activiteit staat 50% af aan de vereniging. Geldprijzen boven de € 500,-- worden overgemaakt aan de vereniging. Het bestuur beslist wat hiermee gaat gebeuren.

62.  Bij een kampioenschap moet een leider zich aanmelden bij het verantwoordelijk bestuurslid (voor het maken van een foto en voor overleg met betrekking tot het benaderen van de sponsor). Jeugdelftallen krijgen een gratis glas drinken en een bakje patat aangeboden door de club en de leiders ontvangen een bloemetje. Senioren (exclusief 1e elftal) krijgen bij het behalen van een kampioenschap 100 consumptiemunten per team. Bloemen worden alleen uitgereikt aan de aanvoerder en sponsor van het kampioensteam.

63.  Als een kampioensteam een feestavond wil organiseren, moet het betreffende team het verantwoordelijk bestuurslid benaderen in verband met de organisatie en kantinebezetting. Feestgangers zorgen zelf voor schoonmaak. Richttijd voor het einde van een feestavond is 23.00 uur.

64.  Bij kampioenschap, promotie en bekerwinst van het 1e elftal beslist het bestuur over een eventueel feestprogramma.


65.  Voor vrijwilligers wordt éénmaal per jaar een vrijwilligersavond gehouden.

Onderscheidingen
66.  De club kent een tweetal onderscheidingen:
- ereleden;
- lid van verdienste.

Blessures en ongevallen
67.  Bij ernstige blessures en/of ongevallen op de sportaccommodatie van vv Staphorst wordt medische hulp ingeschakeld. In de kamer van de Man van Dienst en/of op het prikbord in de kleedkamers hangt een lijst met telefoonnummers van medische hulp in de omgeving.

68.  Vv Staphorst is in het bezit van een AED (automatische externe defibrillator) welke is opgehangen in de hal van het kleedgebouw. Een aantal leden binnen de vereniging hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Jaarlijks wordt een herhalingscursus gevolgd. Een actuele lijst met namen hangt bij het apparaat.

69. Ziektekosten voortvloeiende uit club gerelateerde acties worden niet vergoed. Deze kosten moeten op de eigen verzekering worden verhaald.

70.  Spelers zijn via de KVNB verzekerd voor ongevallen met blijvend letsel.

71.  Vrijwilligers zijn WA verzekerd via de KNVB tijdens werkzaamheden voor de vereniging, alsmede via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Staphorst. Het bestuur doet een beroep op alle leden om te bewerkstelligen dat iedereen zich aan bovenstaande huisregels houdt. Daarnaast neemt het bestuur maatregelen indien iemand zich hier niet aan houdt. Dit kan variëren van een waarschuwing tot boete of uiteindelijk vervallen verklaring lidmaatschap. Op de algemene ledenvergadering (ALV) kunnen aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement worden doorgevoerd.

Delen